5 Easy Facts About Kiinteistökauppa Described

Kirjaamisviranomaisen on poistettava kirjallisen panttikirjan hallintaa koskeva tieto sen haltijaksi merkityn ilmoituksesta.

Rekisteröi omistusoikeutesi eli hae lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

1) kiinteistön saanto tai sen voimassa pysyminen on sopimuksen tai muun oikeustoimen mukaan ehdollinen;

We use cookies to enhance your working experience. By continuing to visit This web site you conform to our usage of cookies. Learn more. Okay

Kiinteistön kauppakirja tulee laatia kirjallisena ja kauppakirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Kirjata saadaan sopimukseen tai muuhun oikeustoimeen perustuva toisen omistamaa kiinteistöä koskeva:

Kanne kaupan purkamiseksi on pantava vireille kymmenen vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovuttamisesta.

1) mahdollistaa kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien ja rasitusten kirjaaminen oikeudenhaltijoiden oikeuksien vahvistamiseksi ja sivullisten etujen turvaamiseksi;

Kirjauksen oikeusvaikutukset koskevat sopimukseen tai oikeustoimeen perustuvaa erityisen oikeuden muutosta vain, jos muutos on kirjattu.

Yhteiskiinnityksen kuolettamista saa hakea Kiinteistökauppa joku yhteiskiinnityksen kohteena olevien kiinteistöjen omistajista muiden kiinteistöjen omistajien suostumuksetta.

Kirjaamisviranomainen merkitsee tuomioistuimen ilmoituksesta lainhuudon uudeksi saajaksi sen, joka lainvoimaisen tuomion mukaan on kiinteistön omistaja.

Tuomioistuimen on viran puolesta ilmoitettava valtiolle, kun vireille on tullut sellainen kiinteistön omistusoikeutta koskeva riita, jonka seurauksena valtio voi 6 §:n nojalla joutua vahingonkorvausvastuuseen.

Anna varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava Maanmittauslaitokselta six kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

Ennen virheen korjaamista on sellaisille kirjaamisviranomaisen tiedossa oleville asiaan osallisille, joille voi aiheutua korjauksesta haittaa, varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Sama on voimassa, jos kiinteistön omistusoikeus on muutoin siirtynyt toiselle tai jos panttioikeuden perustajalla ei four §:n mukaan enää ollut oikeutta luovuttaa aikaisemmin vahvistettuun kiinnitykseen perustuvaa panttikirjaa.

Muutosta kirjaamisviranomaisen kirjaamisasiassa antamaan lopulliseen ratkaisuun haetaan valittamalla maaoikeuteen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *